Karta pojazdu


Karta pojazdu - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z dnia 6 listopada 2003 r.)


Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:paragraf 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:


 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 2. rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379 oraz z 2003 r. Nr 161, poz. 1564);
 3. rozporządzeniu określającym dokumenty - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. Nr 189, poz. 1857);
 4. organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego, organy jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, oraz organy jednostek, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy;
 5. producencie lub importerze - rozumie się przez to producenta lub importera nowych pojazdów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.

paragraf 2.


 1. Karta pojazdu, zwana dalej "kartą", jest dokumentem przypisanym do pojazdu, zawierającym w szczególności:
  1. dane identyfikacyjne pojazdu;
  2. parametry techniczne pojazdu;
  3. dane identyfikacyjne właściciela pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 5 lit. a oraz c-d ustawy;
  4. dane potwierdzające rejestrację pojazdu.
 2. Wzór karty określa załącznik do rozporządzenia.

paragraf 3.


 1. Wewnętrzną stronę okładki karty wypełnia:
  1. producent lub importer dla każdego pojazdu wprowadzanego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. organ rejestrujący przy pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu innego niż określony w pkt 1;
  3. organ rejestrujący, wydając karty w przypadkach, o których mowa w paragraf 6 i 7.
 2. Pozostałe strony karty wypełnia organ rejestrujący.
 3. Wpisów, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się na podstawie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu określającym dokumenty.

paragraf 4. W przypadku nabycia pojazdu, dla którego została wydana karta, organ rejestrujący dokonuje wpisu danych identyfikacyjnych właściciela pojazdu oraz danych potwierdzających rejestrację pojazdu.paragraf 5.


 1. W przypadku zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym organ rejestrujący dokonuje odpowiednich wpisów w karcie w rubryce "Adnotacje urzędowe" lub w rubryce "Zmiany parametrów technicznych pojazdu"
 2. Przepis ust. 1 stosuje się również do pojazdów:
  1. powstałych w wyniku procedury homologacji wielostopniowej;
  2. nieobjętych procedurą homologacji, przebudowanych lub zabudowanych przed pierwszą rejestracją, jeżeli właściciel pojazdu otrzymał kartę pojazdu od producenta lub importera pojazdu.

paragraf 6.


 1. W przypadku gdy w karcie brak jest wolnych miejsc na dokonanie wpisów potwierdzających informacje, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, organ rejestrujący wydaje nową kartę, a ponadto w rubryce "Adnotacje urzędowe" dokonuje wpisu o przyczynie wydania nowej karty.
 2. Wydając kartę, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący dokonuje wpisu w nowej karcie aktualnych danych pojazdu i danych identyfikacyjnych ostatniego właściciela pojazdu, z pominięciem wypełnienia rubryki "Pierwszy właściciel pojazdu", którą należy przekreślić, jeżeli nowa karta wystawiana jest dla właściciela pojazdu niebędącego pierwszym właścicielem.
 3. Dotychczasową kartę organ rejestrujący unieważnia przez odcięcie prawego górnego rogu wszystkich stron karty i zwraca ją właścicielowi.

paragraf 7.


 1. W przypadku utraty karty, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
  1. przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  2. złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia o utracie karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu po:
  1. przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  2. oddaniu dotychczasowej karty.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy o legalizacji tablic stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.
 5. W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:
 6. zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji;
 7. stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 8. W przypadkach określonych w ust. 1-5 organ rejestrujący, wydając wtórnik karty, w rubryce "Adnotacje urzędowe" dokonuje zapisu o przyczynie wydania wtórnika karty.
 9. Przepis paragraf 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

paragraf 8.


 1. Kartę wypełnia się pismem maszynowym, czcionką zapewniającą dobrą czytelność wpisów oraz stosując rozróżnienie cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry (0).
 2. W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie karty w sposób określony w ust. 1, kartę wypełnia się czarnym tuszem, czytelnie, drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.
 3. Numer silnika nadany przez producenta organ rejestrujący zamieszcza w karcie zgodnie z przepisami rozporządzenia o rejestracji pojazdów.
 4. Przed wydaniem karty wyznaczoną stronę tego dokumentu, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, pokrywa się folią stanowiącą komplet wraz z blankietem.

paragraf 9.


 1. Karty, wydane zgodnie z wzorami, na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.
 2. Karty, o których mowa w ust. 1, mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów tych kart, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
 3. W kartach, o których mowa w ust. 2, wydawanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamieszcza się numer silnika nadany przez producenta zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów.

paragraf 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu (Dz. U. Nr 59, poz. 634).


paragraf 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.